Ny løsningsmodel for at opnå blankt vandspejl i Ribe

Havnen i Ribe hedder Skibbroen og forbindes med vadehavet via Ribe å. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv.

Rapporten, som skulle undersøge mulighederne for at etablere et blankt vandspejl i Ribe Mølledam, udelukker grødeskæring og udgravning af dammen. Det betyder dog ikke, at håbet om et friere vandspejl dermed forsvinder. Tværtimod.

På mødet i Teknik & Byggeudvalget den 6. december får medlemmerne præsenteret resultatet af den undersøgelse, som Esbjerg Kommune har fået udarbejdet hos konsulentfirmaet Orbicon. Firmaet skulle vurdere, hvilke muligheder Esbjerg Kommune har for at skabe et blankt vandspejl i Ribe Mølledam.

Rapporten har kortlagt plantelivet i Mølledammen og sammenholdt resultaterne med den habitatbekendtgørelse, som man skal følge i Natura 2000-områder. Konklusionen falder desværre ikke ud til fordel for de, der ønsker en æstetisk pænere Mølledam.

Den foreslåede grødeskæring vil have en betydelige skadevirkning på naturen, og i værste fald kan grødeskæringen få de vandplanter, som bryder vandspejlet, til at vokse endnu mere, mens de sjældnere planter lider. Samtidig kan det heller ikke udelukkes, at bestanden af snæbler og flodlampretter vil dale.

– Når en dør lukkes, åbnes en anden, og det vil være udvalgets udgangspunkt, når vi får forelagt resultaterne af rapporten. Vores ambition var at finde en måde, som tillader os at fremme et friere vandspejl i Mølledammen. Selvom rapporten umiddelbart lukker nogle døre for os, så har vi endnu ikke udtømt alle muligheder, siger Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget.

Et blankt vandspejl opgives ikke

Løsningen skal findes i naturen. Hensynet til planterne og dyrelivet gør, at grødeskæring og en udgravet Ribe Mølledam ikke kan komme på tale. Men opfattes Ribe Mølledam som en del af et større vandområde, kan dette udvidede perspektiv danne grundlag for en løsningsmodel, som rokker ved vigtigheden af at bevare de nuværende naturværdier Mølledammen.

Hvis Esbjerg Kommune formår at fremme naturen og skabe bedre forhold i andre dele af vandområdet fx at der i skabes bedre passage for snæblen og lampretter i Ribe Østerå, mindskes Mølledammens naturmæssige betydning, og af den vej kan der skabes en mulighed for at få lov til at ændre på det nuværende regulativ og indføre en anden praksis. Den praksis kunne være en kontinuerlig beskæring af grøde i Mølledammen.

Dialog og samarbejde er vejen frem

På mødet i Teknik & Byggeudvalget vil politikerne skulle tage stilling til, om der straks skal tages kontakt til Miljøstyrelsen for at etablere et samarbejde omkring en sådan løsningsmodel.

– Via borgmester Jesper Frost Rasmussen har Esbjerg Kommune rettet henvendelse til miljøminister Lea Wermelin, og hun udtrykte forståelse for, at vi gerne vil bevare det særlige kulturmiljø i Ribe, og hun peger på at yderligere drøftelser skal foregå med Miljøstyrelsen, siger Søren Heide Lambertsen, som også understreger, at man gerne vil inkludere samarbejdspartnere så som Sydvestjysk Landboforening og andre interessenter i den videre proces.

– Det er ikke sandsynligt at Esbjerg Kommune kan få lov til at tage Mølledammen eller dele af Mølledammen ud af Natura2000 udpegningen. Miljøstyrelsen vil gerne indgå i en dialog med Esbjerg Kommune om muligheden for at vurdere Natura2000 området i Mølledammen som led i et større arealmæssigt projekt, hvor der bliver skruet op for forbedrende tiltag andre steder i vandsystemet, for på den måde eventuelt at kunne indføre en ny praksis i Mølledammen, siger Helle Pilsgaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

– Vi er altid åbne for en gensidig dialog, og vi vil naturligvis gerne indgå i et løsningsorienteret samarbejde med Esbjerg Kommune og andre relevante interessenter, om der kan findes egnede steder for at fremme naturen i og omkring Ribe Å. Men bedre natur kan resultere i forringet afvanding af landbrugsarealer, og der forventer vi naturligvis, at lodsejere holdes skadesløse, siger Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening.

Hvis Teknik & Byggeudvalget giver grønt lys til processen, forventer udvalgsformanden at forløbet vil tage omkring to år.

DEL